Алексей Орлов бичкдүдин больницд ясврин көдлмш бүрткв

Алексей Орлов Хальмг танһчин толһач Алексей Орлов сойлын министерств бүрдәлһнә тускар зәрлг батлж авв. Шин зәрлгәр, министерств салу государственн структур болж үүлдх. Энүнә өмн сойлын халх танһчин эрдм-сурһулин болн номин министерствин ханьд оржасмн.

Тер цагт иим хүврлт йосна органмудыг баһрулхин төлә күцәгдлә. Эндр өдрт мана танһчин экономик девшлт авчана. Тегәд салу министерств бүрдәх кергтә болв. Нег үлү, Хальмг танһч келн-улсин регион болжана. Энүнә тускар танһчин толһач Алексей Орлов танһчин бичкдүдин больницд бүртклһ кесн цагт зәнглв.

Тенд деед үзгин халхд күцәгджәх ясврин көдлмш хәләж шинжлв. Шидр медицинск учрежденьд эврә шин томограф углж тәвгдв. Тегәд ода Хальмг танһчд иим зурһан томограф көдлжәнә. Өдгә цагин некврлә ирлцжәх аппаратын нилчәр күнд гемиг эрт болзгт илткж авх арһ бәәнә.

Источник

Калмыкия валюта

Оставить комментарий

Поиск
Калмыкия
Алексей Орлов уволит
Калмыкия ВКонтакте Калмыкия Твиттер


Фестиваль тюльпанов

Фестиваль лотосов
Басан Захаров
Фестиваль Ойрад тумэн
Необходимо активизировать работу!
Работа в Калмыкии