ИТКЛ цутхлн болн ХТ Спортын министерств Бөк бәрлднә марһан «ЦАҺАН САР» келә

ИТКЛ цутхлн болн ХТ Спортын министерств Бөк бәрлднә марһан “ЦАҺАН САР” келә. (05.03.2011)

Ашнь

65 кг ШАХУ
1гч орм — БАДМАЕВ УЛАН (Октябрьск район, Иҗл)
2гч орм — САРАНГОВ САВР (Дөрвд Хавчин)
3гч орм — СЮГИРОВ ДМИТРИЙ (Баһ Дөрвд Талтахна)
3гч орм — ПАЛТЫНОВ ЭДУАРД (Баһ Дөрвд Оргахн)

75 кг ШАХУ
1гч орм – САНГАДЖИЕВ ДМИТРИЙ (Хар һазр, Торһуд Эрктн)
2гч орм – ОГОЛОВ САВР (Баһ Дөрвд, Шатта)
3гч орм – ДОРЖИНОВ АЙС (Хар һазр, Торһуд Эрктн)
3гч орм – БАСТАЕВ БААТР (Торһуд Баһ Цоохр, Харба)

75 кг ҺАРУ
1гч орм – МУДЖИКОВ БОРИС (Әәдрхнә Торһуд)
2гч орм – АНДРЕЕВ САНАЛ (Баһ Дөрвд, Көтчнрә район, Чкалов)
3гч орм – МАХАЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ (Баһ Дөрвд, Көтчнр)
3гч орм – ОВКАДЖИЕВ САНАЛ (Баһ Дөрвд, Көк булг, Асмуд)

Виталий Боков келлә

Калмыкия валюта

Оставить комментарий

Поиск
Калмыкия
Алексей Орлов уволит
Калмыкия ВКонтакте Калмыкия Твиттер


Фестиваль тюльпанов

Фестиваль лотосов
Басан Захаров
Фестиваль Ойрад тумэн
Необходимо активизировать работу!
Работа в Калмыкии